Намерете ни

Офис 2

Младост 1, блок 156

София 1784

Покажи на картата

Свържете се с нас

Телефон: +359 2 831 08 68

Мобилен:  +359 887 986 909

Е-мейл: office@prodesign.bg

Изпрати запитване
PD Blog Thumbnail 3

„Ново работно място 2015“

проект „Създаване на условия за трайна заетост на безработни младежи до 29 год. в сферата на рекламата и информационните услуги“

 

На 03.12.2018 г. ПРОДИЗАЙН БЪЛГАРИЯ ЕООД финализира изпълнението на проект BG05M9OP001-1.003-1175 „Създаване на условия за трайна заетост на безработни младежи до 29 год. в сферата на рекламата и информационните услуги“.

Постигната е общата цел на проекта, а именно създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица чрез устойчиво интегриране на пазара на труда на млади хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение.
Реализирани са и специфичните цели на проекта:
- Създадени са условия за трайна заетост на 6 безработни младежи до 29 год. чрез осигуряване на работни места в сферата на рекламата и информационните услуги за период от 12 месеца;
- Предоставено е професионално обучение за придобиване на квалификационна степен и обучение по част от професия на 4 лица, наети по проекта.
- Предоставено е обучение по ключова компетентност – английски език на 6 човека;
- Създадени са условия за личностна реализация на наетите по проекта лица;
- Спазени са хоризонталните принципи за "Равни възможности и недопускане на дискриминация", "Равенство между половете" и "Устойчиво развитие";
- Запазвано е работното място за 12 месеца на 100% от наетите по проекта лица.
Целите са постигнати чрез изпълнение на следните дейности:
1) Наемане на 2 безработни и неактивни лица за период от 12 месеца за работа в областта на рекламата
2) Наемане на 4 безработни и неактивни лица за период от 12 месеца за работа в областта на информационните услуги
3) Предоставяне на професионално обучение за придобиване на първа или втора квалификационна степен и обучение по част от професия по първа, втора или трета квалификационна степен на 4 от вече наетите по проекта лица
4) Предоставяне на обучение на 6 от вече наетите по проекта лица по ключови компетентности съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”
5) Закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на нови работни места
6) Дейности за организация и управление на проекта
7) Дейности по информиране и публичност

Проектът е изпълнен за 28 месеца.

Отчетената стойност на проекта е 104 026.80 лева, от които 88 422.79 лева европейско и 15 604.02 лв. национално съфинансиране.

----------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“, проект „Създаване на условия за трайна заетост на безработни младежи до 29 год. в сферата на рекламата и информационните услуги“, договор № BG05M9OP001-1.003-1175-C03, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Изпратете запитване

Изпратете запитване

x
Прикачи файл