Кариери

 header eu 01

 

Във връзка с изпълнение на на проект „Създаване на условия за трайна заетост на  безработни младежи до 29 год. в сферата на рекламата и информационните услуги“ по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.003-1175-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и за постигане на целите на проекта, "ПРОДИЗАЙН БЪЛГАРИЯ" ЕООД търси да назначи двама служители на позиция "ЕКСПЕРТ МАРКЕТИНГ" с код по НКПД: 24316002.

 

Основни задължения:

 • Разработване и координиране на рекламни стратегии и кампании, 
 • Планиране, разработватване и организиране на рекламни политики и кампании;
 • Изготвяне на реклами и медийни продукти, като организират тяхното представяне в телевизионни и филмови продукции и в други медии;
 • Изграждане на корпоративна идентичност - от фаза проучване до разработване на цялата палитра съпътстващи елементи и материали за създаване на консистентен и завършен бранд, т.н.brand book;
 • Медия планиране - разработване на медийни планове за най-адекватните рекламна кампания и тяхното реализиране;
 • Участия в изложения - планиране и провеждане на различни събития в рамките на участието;
 • Печатна и видео реклама - изготвяне на различни сценарии, които да отговарят на характера на продукта/услугата и целевата аудитория;
 • Изготвяне на анализи за резултатите от провежданите рекламни кампании;
 • Маркетингови услуги - разработване на анализи и стратегии;
 • Създаване на текстова информация за публикуване на разработваните уеб сайтове;
 • Събиране и анализиране на информация относно потребителските предпочитания и вкусове;
 • Консултиране относно всички маркетингови елементи като продуктов микс

 

Лицата, които ще бъдат назначени, следва да отговарят на целевата група, предвидена в проекта - да са безработни и/или неактивни лица към момента на кандидатстване на възраст до 29 години. С одобрените кандидати ще бъде сключен трудов договор в съответствие с изискванията на Кодекса на труда.
На одобрените кандидати ще бъде предоставено обучение по Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици” - английски език.

 

Необходими документи за кандидатстване: 

 • Насочващо писмо от Дирекция „Бюро по труда“ (в случай, че кандидатът е безработно лице, регистрирано в Бюро по Труда). 
 • Попълнена Декларация за принадлежността към целевата група- Приложение 7 (в случай, че кандидатът е безработно лице, но не е регистриран в БТ или е неактивно)
  Изтеглете декларацията от този тук
 • Професионална автобиография

 

Документите се изпращат на ел. поща office@prodesign.bg. или на адрес гр. София, Младост 1, бл. 156, офис 4


----------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“, проект „Създаване на условия за трайна заетост на безработни младежи до 29 год. в сферата на рекламата и информационните услуги“, договор № BG05M9OP001-1.003-1175-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд